Icons

Over 400 retina ready icons

[icon name=’icon-dashboard’ style=’xlarge’]  [icon name=’icon-star’ style=’xlarge’]  [icon name=’icon-heart’ style=’xlarge’]  [icon name=’icon-trophy’ style=’xlarge’]

[icon name='icon-dashboard' style='xlarge']
[icon name='icon-star' style='xlarge']
[icon name='icon-heart' style='xlarge']
[icon name='icon-trophy' style='xlarge']

[icon name=’icon-dashboard’ style=’small’]  [icon name=’icon-star’ style=’small’]  [icon name=’icon-heart’ style=’small’]  [icon name=’icon-trophy’ style=’small’]

[icon name='icon-dashboard' style='small']
[icon name='icon-star' style='small']
[icon name='icon-heart' style='small']
[icon name='icon-trophy' style='small']

[icon name=’icon-dashboard’ style=’large’]  [icon name=’icon-star’ style=’large’]  [icon name=’icon-heart’ style=’large’]  [icon name=’icon-trophy’ style=’large’]

[icon name='icon-dashboard' style='large']
[icon name='icon-star' style='large']
[icon name='icon-heart' style='large']
[icon name='icon-trophy' style='large']

[icon name=’icon-dashboard’ style=’medium’]  [icon name=’icon-star’ style=’medium’]  [icon name=’icon-heart’ style=’medium’]  [icon name=’icon-trophy’ style=’medium’]

[icon name='icon-dashboard' style='medium']
[icon name='icon-star' style='medium']
[icon name='icon-heart' style='medium']
[icon name='icon-trophy' style='medium']
Facebook Comments